دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر سید جواد ماهر

2- دکتر سلمان کرمی

3- دکتر سید شمس الدین خضری

4- دکتر عباس کامرانی

5- دکتر حسین رحمانی

6- دکتر مهناز تاجیک

7- دکتر معصومه کاشفی

8- دکتر نورالدین مستوفی