کمیته علمی

                                                                          

            پروفسور غلامرضا طالقانی                                     دکتر بهمن حاجی پور                                    دکتر غلامحسین خورشیدی

        عضو هیئت علمی دانشگاه تهران                 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی       عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

                                                                            

                 دکتر اسدالله کردنائیج                                   دکتر علی رجب زاده قطرمی                                       دکتر علی داوری

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس             عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس                   عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

                                                                            

                 دکتر وحید خاشعی                                          دکتر زهره دهدشتی                                               دکتر پرویز درگی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی     عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی                 ریاست انجمن علمی بازاریابی ایران

                                                                           

                 دکتر سعید اهدایی                                             دکتر تیمور مرجانی                                            دکتر حسن شیبانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ         عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ           عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

                                                                             

                                                                                    دکتر بهزاد مشعلی

                                                                   عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ